Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

Hakkımızda

YÖNETİM VE YÖNETİCİ GELİŞTİRME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2015-2016 Akademik yılında tamamen yenilediğimiz Yönetim ve Yönetici Geliştirme Yüksek Lisans Programı, kendi işini kurmak ya da aile şirketini büyütüp geliştirerek sadece yerel pazarlarda değil, küresel pazarlarda da etkin süreçler izleyerek birer başarı öyküsü yaratmak isteyen girişimcilere yönelik olarak tasarlanmış çok özel bir programdır.

Kimler katılabilir?

  • Aile şirketlerini büyütme ve dünyayla bütünleştirmeyi hedefleyen ikinci ve üçüncü kuşak yöneticiler ve yönetici adayları ile
  • kendi işini yeni kurmuş ya da kurmak için hazırlık yapan girişimcilere yönelik bir programdır.

Programın kurgusu ve çıktıları

Programda, ulusal ve uluslararası rekabetle başa çıkmanın en önemli gerekliliklerinden olan yenilikçi bakış açısı, marka yaratma becerisi ve “tasarım aklı” vurgulanmaktadır.

Bu program öğrencileri, işletme yönetimi alanındaki çeşitli dersleri uluslararası kabul görmüş vaka analizleri, konu anlatımları, gerçek hayat projeleri, seminerler ve takım çalışmaları gibi çağdaş eğitim yöntemlerinin eş zamanlı olarak yürütülmesi yoluyla alacaklardır.

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler var olan işlerini ya da yeni girişimlerini küresel bir markaya dönüştürme konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donanırlar.

Yönetim ve Yönetici Geliştirme Yüksek Lisans Programında dersler İngilizcedir. Program tezsiz olup üç dönemde tamamlanabilir.

Programın yapısı

1st Semester / 1. Yarıyıl

Economics for Business / İşletme için Ekonomi

Design Thinking and Innovation/ Tasarım Aklı ve Yenilikçilik

Introduction to Business / İşletmeye Giriş

Area Elective I / Alan Seçmeli I

 

2nd Semester / 2. Yarıyıl

Entrepreneurship / Girişimçilik

Area Elective II / Alan Seçmeli II

Area Elective III / Alan Seçmeli III

General Elective I/ Genel Seçmeli I

 

3rd Semester/3. Yarıyıl

Strategic Management/Stratejik Yönetim

Legal Environment of Business / İşletmenin Yasal Çevresi

Area Elective III / Alan Seçmeli III

General Elective I/ Genel Seçmeli I

Term Project / Dönem Projesi

 

Area electives /Alan seçmeliler

Accounting and Finance for Managers / Yöneciler için Muhasebe ve Finans

Organizational Behaviour and Theory / Örgütsel Davranış ve Örgüt Teorisi

Organizational Politics and Leadership / Örgütsel Politika ve Liderlik

Marketing for Managers / Yöneticiler için Pazarlama

Lean Operations Management / Yalın İşlemler Yönetimi

 

General electives/ Genel seçmeliler

Business Communication / İşletme İletişimi

Managing SMEs / Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yönetimi

Project Management / Proje Yönetimi

International Business/ Uluslararası İşletmecilik

Turkish Business Environment / Türk İş Ortamı

Managerial Control  / Yönetimsel Kontrol

Financial Statement Analysis / Finansal Tablo Analizi

Corporate Performance Measurement / Kurumsal Performans Ölçümü

Negotiations and Conflict Management / Müzakere ve Çatışma Yönetimi

Human Resources Management and Development/İnsan Kaynakları Yönetimi ve Geliştirme

Corporate Governance and Sustainability / Kurumsal Yönetim ve Sürdürebilirlik

Brand Design and Management/ Marka Tasarımı ve Yönetimi

Sales and Relationship Management / Satış ve İlişki Yönetimi

Quantitative Methods for Managers / Yöneticiler için Kantitatif Yöntemler

Financial Planning / Finansal Planlama

 

Dersler

Öğretim programı 6 zorunlu ve 6 seçmeli ders olmak üzere toplam 12 ders ve bir dönem projesinden oluşmaktadır. Öğrenciler, seçmeli dersler yoluyla muhasebe ve finans, pazarlama ve marka yönetimi, yönetim becerileri, ve işletmecilikle ilgili genel beceriler konularında kendilerini geliştirebileceklerdir. Programda derslerin tümünde aile işletmelerinde iş idaresi üzerine vurgu yapılacaktır. Programın öğrenci kaynağının özellikle aile işletmelerinin yeni nesil gençleri olarak tanımlanması derslerin yoğun olarak tartışma, vaka ve gerçek uygulama örnekleri ile işlenmesini kolaylaştıracaktır.

Aile işletmelerinde gözlenen temel uygulama, genç aile bireylerinin erken yaşlarda işletmenin bir parçası haline getirilmesi, bu bireylerin organizasyonel bütünlüğü de kavrayarak işletmenin değişik birimlerinde çalışarak tecrübe edinmeleri, bu bireylerin yetenekleri ve işletmenin tercihleri  doğrultusunda işletmenin bir alanında uzmanlaşmasıdır.

Bu yaklaşım da göz önüne alınarak Programdaki dersler, çoğunlukla lisans eğitimini işletme alanının dışında yapmış olan bireylerin hem işletmecilik alanında temel bilgilerini tamamlamak, işletme içerisindeki gözlemlerini işletmecilik penceresiyle desteklemek, modern işletmecilik tekniklerini işletmelerine taşımalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

İzmir Ekonomi Ünivesitesi’nin diğer programlarında olduğu gibi Yönetim ve Yönetici Geliştirme programında da öğencilerin iş idaresine modern bir bakış açısıyla yaklaşmaları amaçlanmaktadır. Üniversite bu bakış açısını daha önce de ifade edildiği gibi yenilikçi bakış açısı, marka yaratma becerisi ve “tasarım aklı” olarak belirlemiştir. Bu kurgu zorunlu derslerden bir tanesini özellikle bu bakışı sistematik olarak geliştirmeye adanmıştır.

Aşağıda programın zorunlu dersleri hakkında kısa bilgi, seçmeli derslerle ilgili ise Ünversite’nin genel yaklaşımı ortaya koyulmaktadır.

Zorunlu Dersler

Programı zorunlu dersleri ekonomi, İşletme için Ekonomi, Tasarım Aklı ve Yenilikçilik, İşletmeye Giriş, Girişimçilik, Stratejik Yönetim, İşletmenin Yasal Çevresi ve Dönem Projesi olarak sıralanmıştır. Zorunlu dersler öğretim dönemlerine diğer derslerle bütünlüğü sağlamak üzere ve düzeylerine göre yayılmışlardır.

Economics for Business (İşletme için Ekonomi)

Bu dersin amacı yöneticilerin karar alırken kullanabilecekleri temel ekonomik anlayış geliştirmelerini sağlamaktır. Bu amaçla derste mikro ve makro ekonomik prensipler üzerinde durulacak ve bu prensiplerin firmaların ekonomik kararlarında nasıl yardımcı olabileceğine işaret edilecektir.

Design Thinking and Innovation (Tasarım Aklı ve Yenilikçilik)

Tasarım aklı, öncelikle iş süreçleri analiz edilirken geleneksel düşünce yapısının terkedilmesini gerektirir. İnsan ihtiyaçlarının teknolojik yapılabilirlikle birleştirilmesi ve işletme stratejisinin müşteri değerine ve pazar fırsatlarına dönüştürülmesi süreçlerinde bir tasarımcı hassasiyetiyle düşünmeyi ele alan disiplin şeklinde tanımlanan “tasarım aklı”na ayrılan bu ders, öğrencilerin işletmeyi iç ve dış çevresiyle birlikte bir süreçler bütünü olarak görmesini sağlayarak, yeni süreçlerin tasarımında ve eski süreçlerin iyileştirilmesinde bir araç olarak tasarım aklını nasıl kullanabilecekleri ele alınacaktır. Bu derste öğrencilere daha iyi ürün, hizmet, organizasyon, çevre vb. için tasarım aklının bir planlama ve uygulama aracı olarak nasıl kullanılacağına ilişkin beceriler de verilecektir.

Introduction to Business (İşletmeye Giriş)

Bu dersin amacı kurumların yapısı ve işlevi ile kurumların içindeki bireylerin ve grupların davranışını sistematik bir yaklaşımla incelenmesidir. Ana temalar kurumla çalışanları ve işleri arasındaki uygunluk, kurum tasarımı ile performans ölçütleri ve kurumların oluşumunda güncel iyi uygulamalar olacaktır.

Entrepreneurship (Girişimçilik)

Yeni ekonomi de en yüksek katma değeri yaratan unsurlardan birisi de girişimciliktir. Bu ders öğrencilerde girişimcilik ile ilgili farkındalık yaratmak ve kariyerlerinde kullanacakları uygulamaları tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu dersin KOSGEB Destek Programı Yönetmeliği çerçevesinde uygulanan Girişimcilik Destek Programı kapsamında düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile de desteklenmesi planlanmakta, dersten başarılı olan öğrencilere Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi de verilecektir. Bu belge ile öğrencilere kurmayı planladıkları işler için KOSGEB’den destek de sağlanabilecektir. Girişimcilik ile ilgili temel kavramları sayabilecektir. Bu dersi tamamlayan öğrenciler bir iş fikrinin ne zaman değerli ve yenilikçi olabileceğini ayırdedebilecek, iş planı ve iş modeli oluşturabilecek, bir iş fikri ile ilgili pazar araştırma metotlarını uygulayabilecek, finansal planlama yapabilecek, mal/hizmet üretim planlaması yapabilecek ve iş fikrini etkili bir şekilde sunabilecek hale gelecektir.

Strategic Management (Stratejik Yönetim)

Bu dersin amacı değişen ekonomik koşullar altında yöneticilerin iş idaresinin çeşitli fonksiyonel alanlarının nasıl entegre edilerek kısa ve uzun vadeli işletme kararlarında kullanılabileceğini tartışmaktır. Ayrıca temel kurumsal gelişme ve yenilenme prensipleri üzerinde durulacak ve firmaların strateji geliştirmesinde ve uygulamasında etkin bir yol izlemesi için neler yapılabileceği tartışılacaktır.

Legal Environment of Business (İşletmenin Yasal Çevresi)

İşletmenin yasal çevresi dersinde, kuruluşundan itibaren iş hayatını çevreleyen hukuksal sistemin genel unsurları ele alınacaktır. Bu derin amacı borçlar hukuku, ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukunun temel kavram, ilke ve müesseselerinin açıklanması suretiyle işletme hukuku hakkında genel bir kavrayış sağlamaktır.

Term Project (Dönem Projesi)

Bu programdan mezun olmanın temel şartlarından biri de Dönem Projesi hazırlamaktır. Her öğrenci kendisine atanan akademik danışmanla birlikte mümkün olduğunca kendi iş kolu, görevi ile ilgili ve iş yerinde karşılaştığı bir problemi çözmeye yönelik bir konuda proje hazırlamak durumundadır. Bu yıldan itibaren düzenlenecek geniş bir oturumda seçilmiş projelerin sunumu da sağlanacaktır.

Alan Seçmelileri

Programdaki alan seçmeli dersleri işletmenin muhasebe ve finans, yöneitm ve organizasyon, pazarlama ve işlemler yönetimi alanlarına ayrılmıştır. Öğrencilerimiz 4 adet alan seçmeli dersi almak durumundadırlar. Programın 2015-2016 dönemi itibariyle alan seçmeli dersleri Yöneticiler için Muhasebe ve Finans, Örgütsel Davranış ve Örgüt Teorisi, Örgütsel Politika ve Liderlik, Yöneticiler için Pazarlama, Yalın İşlemler Yönetimi olarak belirlenmiştir.

Alan seçmeli derslerinin tamamı ilgili alanlarda temel bilgileri, becerileri vermek üzere tasarlanmıştır. Tüm dersler yine aile işletmelerinin ihtiyaçları göz önüne alınarak uygulamalı olarak yapılacaktır. Örneğin Yöneticiler için Muhasebe ve Finans dersinde öğrencilere gerekli olan temel finansal muhasebe ve finans kavramları üzerinde durulacaktır. Muhasebe kayıtlarının nasıl yapılması gerektiğinden çok muhasebe sisteminin nasıl işlediği, finansal tabloların nasıl okunması gerektiği ve muhasebe kavramlarının anlamları tartışılacak ve muhasebe bilgilerinin işletme kararlarındaki rolü üzerinde durulacaktır. Benzer şekilde finans alanında paranın zaman değeri, finansal oranlar, finansal piyasalar, temel finans kavramlarından hareketle tartışılacak ve çalışma sermayesi ve sermaye bütçelemesi konuları irdelenecektir. Örgütsel davranış dersinde ise işletmelerde insan davranışları, örgüt teorisinin temel kavram ve bilgileri özellikle aile işletmelerinin kendi dinamikleri de düşünülerek işlenecektir. Aile bağlarının gereği iletişimle, aile üyelerinin işletme ortamındaki iletişiminin ortaya çıkarabileceği potansiyel çatışmaların da ele alınacağı bu ders geleceğin üst düzey yöneticisi olma yolundaki bu bireyler için verilecek örgütsel politika ve liderlik dersi ile bir grup genel seçmeli dersin (Müzakere ve Çatışma Yönetimi, İşletme İletişimi) de tamamlayıcısıdır.

Program fiilen uygulamaya girdikten sonra da paydaşlarımızın istekleri ve işletmecilik alanındaki gelişmeler de dikkate alınarak daha fazla alan seçmeli dersinin programa eklenmesi olanaklıdır.

Genel Seçmeliler

Programın 2015-2016 dönemi itibariyle, zorunlu ve alan seçmeli dersleri tamamlamak ve öğrencilere yeni beceriler kazandırmak üzere tasarlanmış çeşitli konularda ve alanlarda genel seçmeli derslerin listesi Program Yapısı başlığı altında, tabloda görülmektedir.

Genel yaklaşımımız öğrencilerimizin diledikleri seçmeli dersleri almalarıdır. Aynı dersi almak isteyen belirli bir öğrenci sayısına ulaşılması halinde Üniversite içinden ya da dışarıdan akademisyen ve uzmanların da desteğiyle öğrencilemizin seçmeli ders talepleri kesinlikle dikkate alınmaktadır.

Listeden de görüleceği üzere iletişim becerilerinden müzakere becerilerine, Uluslararası Proje Yönetimi Enstitüsü ile birlikte yürütmeyi planladığımız Proje Yönetimi dersinden, ailenin kurmsallaşması, aile anayasası, aile şirketininin sürdürülebilirliği için gerekli araç ve yasal mevzuatı tartışan kurumsal yönetim dersine uzanan geniş bir yelpazeyi içeren seçmeli ders havuzumuz her dönem yeni derslerin eklenmesiyle de zenginleşecektir