Dersler


XMBA 510  Yöneticiler için Finans

Derste işletme karlarının, değerinin ve performansının iyileştirilmesi, finansal tabloların anlaşılması ve analizi, gelir ve maliyet analizi, işletme kararlarının finansal analizi, sermaye yatırımı değerlendirmesi ve kararları, yatırım kazancı ve nakit yönetimi işlenecektir.


XMBA 567  Örgütlerde Yönetim ve Liderlik: Örgüt Tasarımı

Ders, örgüt dinamikleri araştırmaları hakkında güçlü teorik temel sunmaktadır. Yönetim biliminin tarihinin incelenmesinin ardından, öğrenciler temel örgütsel özellikler ve onların örgüt çıktıları üzerindeki etkileri hakkında bilgilendirilecektir.


XMBA 507  İşlemler ve Süreç Yönetimi

İşlemler Tasarımı, Yönetimi ve İşlemlerin Geliştirilmesi, Süreç Temelleri, Süreç Analizi, Darboğaz Yönetimi ve Kapasite Analizi, Üretim Planlama


XMBA 520  Finansal Raporları Anlama

Bu ders, yöneticilerin muhasebe bilgilerinin hem içsel hem de dışsal amaçlar için kullanımını hedeflemektedir. Derste, işletme kararlarında kullanışmak için gerekli olan finansal muhasebe ve yönetim muhasebesi konuları deteyları olarak ele alınacaktır.


XMBA 505  Pazarlama

Bu ders, etkili pazarlama yönetimini geliştirmek için temel teorik bilgi ve güncel pazarlama uygulamaları sağlayarak öğrencilerin pazarlama yönetimi bilgilerini arttırmayı amaçlar.


XMBA 597  Dönem Projesi

Dönem projesi ile öğrenci belirlediği konuda var olan bilimsel bilgiyi, program boyunca edindiği akademik bilgiyle karşılaştırarak yorumlayabilecektir. Diğer taraftan akademik bir çalışma yaparken gerekli bilimsel verileri değerlendirmeyi, uygun alanlarda kullanabilmeyi ve en önemlisi de bu bilimsel veriye nasıl ulaşacağına dair gerekli araştırma yöntemleri hakkında var olan bilgisini geliştirecek ve uygulama alanı bulacaktır.


XMBA 508  Stratejik Yönetim

Bu ders örgütlerde stratejik yönetim, işletme politikası ve rekabetçi avantaj ile ilgili konuları içerir.


Seçmeli Dersler


XMBA 509  İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynaklarının stratejik rolü ve yetenek yönetimi ile ilgili insan kaynaklarının ana uygulama alanları (işgücü planlaması, işe alma, performans yönetimi, eğitim ve geliştirme, ödüllendirme sistemleri, ücretlendirme, kariyer yönetimi ve organizasyonel yedekleme sistemleri)vaka çalışmaları, ödevler ve bir proje çalışması ile desteklenerek aktarılacaktır. İnsan kaynakları konuları hem insan kaynakları yöneticileri, hem departman yöneticileri, hem de tepe yönetimi bakış açılarından ele alınacaktır.


XMBA 513  Yöneticiler için Ekonomi

Bu ders, işletme karar süreçlerinde iktisadi bilgilerin kullanımı ve analizi üzerinedir. Öğrenciler mikro ekonomik ve makro ekonomik analiz, mikro ekonominin ve makro ekonominin gerçek işletmedeki yeri, iktisadın işletme problemlerini çözmedeki kapsam ve limitleri konularındaki yetilerini geliştireceklerdir. Bu dersin kapsamındaki konular: modelleme konseptleri, talep analiz ve tahmini, üretim ve maliyet analizi, fiyatlandırma mekanizmaları, rekabetçi, monopol, monopson ve oligopol piyasalar, makro ekonomik büyüklükler ve kavramlar olacaktır


XMBA 530  Sosyal Ağ Analizi

Bu ders odaktaki firma veya tüm bir sistemin içine gömülü olduğu bağlarla olan (bilgi, fırsat, vb.) akışiarına odaklanır. İşe ilişkin eylemlerin bu şekilde gömülü olması durumu farklı kuramsal bakışlarla, analizi için gerekli yöntem ve araçlarla incelenir ve sosyal ağların iş yönetimine etkileri güncel vakalarla sergilenir..


XMBA 552  Kurumsal Yönetim

Bu ders iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kurumsal yönetime hem örgütsel hem de kurumsal açıdan yaklaşacaktır. Kurumsal yönetimin zaman içerisinde nasıl ortaya çıkıp nasıl şekil aldığını ortaya koyacaktır. Dersin içeriğinde şirket sahipleri, yönetim kurulu ve şirket yönetimi arasındaki ilişkiler kurumsal yönetimin ana unsurları olarak anlatılacaktır. İyi ve kötü kurumsal yönetim örnekleri ortaya konulacaktır. Bununla beraber kurumsal yönetim kavramının altında yatan teoriler incelenecektir.(örneğin vekâlet teorisi). İkinci bölümde ise iç kontrol konusuna geçilecektir. İç kontrolun amaçları ve bölümleri üzerinde durularak, iç kontrolün önemine ve geçmiş iç kontrol hatalarının maliyetlerine dikkat çekilecektir.


XMBA 553  Stratejik Yönetim Kontrolu

Giriş düzeyinde bir maliyet ve yönetim muhasebesi dersi olarak tasarlanan bu modülde öğrencilere maliyetlerin sınıflandırılmasıi maliyet hacim kar analizleri, ürün maliyeti hesaplamaları ve maliyet bilgisinin kısa vadeli işletme kararlarında kullanılmasına yönelik araçlar anlatılacaktır.


XMBA 554  Satış Yönetimi

Bu ders satış yönetimi ve satış gücünün tasarımı ve organizasyonu ile ilgili konuları kapsar.


XMBA 555  Marka Stratejisi

Bu derste marka ve marka yönetimi ayrıntılı olarak incelenecektir. Ders kapsamında marka yönetimi süreci, etkileyen faktörler ele alınacak ve örnek olaylar üzerinden analizler ve tartışmalar yapılacaktır. Derste aynı zamanda öğrencilerden marka yönetimi planları hazırlamaları istenecektir.


XMBA 558  İş Etiği

İşletmelerin etik sorumlulukları nelerdir? İşletmeler çalışanlarını, müşterilerini, toplumu ve çevreyi gözetmeli midir? Ders öğrencilerin bu soruların cevaplarını bulmasını ve benzer soruların sınıf içinde tartışılmasını içerecek şekilde tasarlanmıştır


XMBA 559  İşletmenin Yasal Çevresi

Borçlar Hukukunun temel kavramları, akdi borçların genel hukuki rejimi, özel akit tipleri, Ticaret Hukukunun temel kavramları, Şirketler Hukukunun genel ilkeleri, Anonim Şirket ve Limitet Şirket, Kıymetli Evrak, Haksız Rekabet, Fikri ve Sınai Mülkiyet, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


XMBA 560  Pazarlamada Güncel Konular

Bu ders, tüketim kültürünün modern dönemden postmodern evrelere değişimi anlatarak, öğrencilerin pazarlama problemlerini çözümlemede yeni yaklaşımlar ve yeni yöntemler öğrenmesini sağlar.


XMBA 561  Firma Ekonomisinin Temelleri


XMBA 562  Sermaye Bütçelemesi


XMBA 563  İK Geliştirme

Stratejik İnsan kaynakları Yönetimine ilişkin konular genel İnsan Kaynakları Yönetimi konuları olan, planlama, işe alma, eğitim, ücretlendirme gibi konularla ilişkilendirilerek öğrencilere aktarılacaktır.


XMBA 564  Pazarlama Araştırması

Bu modül, pazarlama araştırması sürçleri, araştırma metotları, araştırma tasarımları, veri toplama teknikleri, örnekleme teknikleri ve soru formu tasarımı gibi konuları kapsar.


XMBA 565  Yenilikçilik ve Yaratıcılık

Bu derste, “bütün başarılı modern işlerin, hem rekabetçi farklılaşma için gereken ürün, hizmet ve markalaştırma süreçlerini sağlamada; hem de bunları ateşleyip sürdüren yapıyı ve işleyişi tasarlamada, yaratıcılıktan ve inovasyondan yararlandığı” yönündeki çağdaş iş yönetimi anlayışı izlenecektir. Söz konusu düzenin tasarlayıcısı ve işleticisi olarak, tabii ki, insan ögesi öne çıkarılacaktır.


XMBA 568  Tüketici Davranışı

HBR vaka analizlari eşliğinde tüketimin alışveriş öncesi, sırası ve sonrası boyutlarına bakılır.


XMBA 570  Müzakere Teknikleri

Bu ders, vaka incelemeleri yoluyla temel teorik bilgi sağlama ve içgörü geliştirme yoluyla da öğrencilerin iş müzakerelerine konusundaki anlayışlarını zenginleştirmeyi ve sonuçta da kendi uygulayacakları bir vaka çalışmasında bilfiil müzakere sürecini uygulmak suretiyle kişisel deneyimlerini arttırmayı amaçlamaktadır.


XMBA 571  Liderlik Becerileri Geliştirme

Bu ders liderliğe genel bakışı, 21.YY’daki liderliğin gereklilik ve zorluklarını, etkin liderlerin özelliklerini, güncel örnekleri ve vaka çalışmasını içerir. Ders boyunca teori ve uygulama dengesi korunur. İnteraktivite ve diyalog, kişisel değerlendirme (Reflection) ve birbirinden öğrenme yöntemleri benimsenir.


XMBA 572  Tasarım Aklı

Bu ders, Apple vakası ışığında tasarım düşüncesi metodunun kuruluşun iş sonuçlarına nasıl yansıdığını değerlendirir. Ayrıca, bu ders İnovasyon ve tasarım düşüncesi kavramlarına açıklık getirir. Bu ders ile; Apple vakasındaki uygulama sonuçları ile birlikte teorik bilgiler değerlendirilir, katılımcıların muhtemel uygulama sonuçları analiz edilir.


XMBA 573  Üretim Planlama ve Stok Yönetimi


XMBA 574  B2B İşletmeciliği

This course is designed to be very interactive and students are expected to share their own business experience. HBS case studies and HBS white papers will be used.


XMBA 575  İç Kontrollerin Temelleri


XMBA 576  Küresel Rekabet Stratejileri

HBR caseleri ve örnekleri üzerinden küresel rekabet stratejileri ve teorileri.


XMBA 577  Stratejik Araç Olarak Teknoloji


XMBA 578  Excel Yoluyla Kantitatif Analizler


XMBA 579  Finansal Planlama


XMBA 580  Toplam Kalite Yönetimi

Rekabet ve kalite kavramları, Toplam Kalite Yönetimi prensipleri ve uygulamaları, Toplam Kalite Yönetimi araçları ve teknikleri, kontrol çizelgeleri, güvenilirlik dersin konuları arasındadır.


XMBA 581  Sürdürülebilir İşletme

Bu ders, sürdürülebilirlik kavramı, ilkeleri ve zorluklarını kapsar; sürdürülebilirliğin çevreye, ekonomiye ve topluma etkileri hakkında bilgi verir; sürdürülebilirlik ilkelerini etkin bir şekilde uygulayan iş modelleri ile ilgili örnekler içerir.


XMBA 582  Risk Yönetimi

Dersin içeriğini finansal kurumlarda karşılaşılabilecek finansal risklerin belirlenmesi, sınıflandırılması, ölçülmesi ve yönetilmesi oluşturmaktadır.


XMBA 583  Tedarik Zinciri

Bu ders etkileşimli bir temelde yürütülecektir. HBR vaka analizlerinin sınıf içinde tartışılması, including, ilgili oyunların oynanması, videoların izlenmesi ve sunumların yapılması gibi çeşitli faaliyetler ile öğrencilerin derse katılımları sağlanacaktır.


XMBA 584  Aile İşletmeleri

Aile işletmelerine özgü kavram ve özellikler; bu işletmelerin Türk ve Dünya ekonomisindeki yeri, kurumsallaşma, profesyonel yönetim, aile anayasası, aile kurulu, sürdürülebilirlik ve miras planlaması


XMBA 585  Değişim Yönetimi


XMBA 586  Ekonomik Gelişmelerin Temelleri


XMBA 587  Markalaşma için Sosyal Medya


XMBA 588  Uygulamalı Stratejik Yönetim

Bu ders örgütlerde stratejik yönetim ve işletme politikası ile ilgili konuları içerir.


XMBA 589  Rekabetçi Fiyatlandırma


XMBA 590  İş İletişimi

This course talks about putting to work verbal and nonverbal communication, oral and written channels, and the four skills –listening, speaking, reading, writing- in order to attain the purpose of communication of the communicator.


XMBA 591  Performans Ölçme

Ders genel olarak, organizasyonların sahip olduğu İnsan Sermayesi’nin yönetilmesi ve değerinin yükseltilmesi bileşenleri üzerine tasarlanmıştır. Harvard İşletme ve gercek iş hayatı vaka calısmaları ile; Performans Yonetiminin ,organizasyonların stratejik hedeflerine ulaşma yolunda, calışanlarının bireysel ve takım olarak performans kriterlerinin tespit edilmesi,ölçülmesi ve geliştirilmesi bazında süreklilik gerektiren bir süreç olması, Ödüllendirme sistematiğinin mekanizması, Yapılmış araştırma sonuçları ve Kurum Karnesi, Strateji Haritası, Anahtar, Performans Kriterlerinin oluşturulması, Gösterge/kumanda Tablosu gibi teknikler üzerinde odaklanılacaktır.


XMBA 592  Bütçeleme ve Fiyatlandırma


XMBA 593  Finansal Tablo Analizi

This course introduces the methods of financial statement analysis to the students. The topics covered are ratio analysis, common size analysis, comparative analysis, reporting environment, accounting analysis, analyzing financing, investing and operating activities, cash flow, profitability, prospective and credit analysis.


XMBA 594  Bağımsız Çalışma

Diğerleriyle birlikte çalışma becerisi göstereceklerdir.