Dersler


FIN 501  Finansal Kurumlar ve Piyasalar

Bu dersin içeriğini, gelişmiş ülkeler ve Türkiye’deki mali kurumlar ve piyasalar ile bunların birbirleri ile olan etkileşimlerini incelenmesi oluşturacaktır. Derste işlenecek temel konu başlıkları, finansal kurumların gelişimi, bu kurumların mevcut finansal sistem içerisindeki yeri ve önemi, mali piyasaların işleyişi, bu piyasaların ekonomiye etkileri ile ileriye dönük gelişme stratejileri olarak sıralanabilir.The content of this course will be comprised of mainly examining the structure of financial institutions and markets in developed countries and in Turkey as well as their interactions. The basic topics to be covered in this course are; the evolution of financial institutions, their role within the financial system, the operation of financial markets, their impact on economy, their future role and possible development strategies for Turkish financial markets.


FIN 502  Bankacılık Yönetimi

Dersin içeriği öğrencilere genelde bankaları, özelde ise hızla değişen finansal ortamı anlamalarını sağlamak ve bunların yanı sıra banka yöentiminin temel bileşenleri olarak risk ölçüm ve yönetimi ve aktif pasif yönetimi ile bankacılıkta karar verme süreçlerini de kapsamaktadır.


ITF 507  Finansal Yönetim

Bu derste finansın temel kavramları ve finansal tablo analiz uygulamaları ele alınmaktadır. Paranın zaman değeri, finansal varlık üzerindeki risk ve getiri kavramları ve analizleri bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.


FIN 504  Finansta Sayısal Yöntemler

Bu derste, temel matematiksel fonksiyonlar, limit kavramı, türev ve integral, lineer cebir ve diferansiyel denklemlerle ilgili matematiksel altyapının yanı sıra optimizasyon ve lineer regresyon konuları anlatılarak bu bilgilerin finansal hesap ve modellere nasıl uygulandığı ve bu bilgilerin ışığı altında finansal problemlerin nasıl çözümlendiği incelenecektir.


LAW 514  Finansal Kurum ve Piyasaların Hukuki Yapısı

Bu derste finansal kurumların yasal yapısı ile düzenleyici/ikincil mevzuatın etkileri ele alınmaktadır. Öğrenciler, yasal düzenlemelerin finansal kurumlar ve işlemleri üzerindeki etkisi hakkında görüş sahibi olacaklardır.


ITF 503  İleri Finansal Yönetim

Bu derste net bugünkü değer ve sermaye yatırımlarını değerleme, sermaye yapısı,firma değerlemesi, halka arz, ve şirket birleşmeleri ve şirket satın almalarının değerlendirilmesi kapsanacak.ve ilgili vakalar tartışılacaktır.


FIN 597  Dönem Projesi

Dönem projesi ile öğrenci belirlediği konuda varolan bilimsel bilgiyi, program boyunca edindiği akademik bilgiyle karşılaştırarak yorumlayabilecektir. Diğer taraftan akademik bir çalışma yaparken gerekli bilimsel verileri değerlendirmeyi, uygun alanlarda kullanabilmeyi ve en önemlisi de bu bilimsel veriye nasıl ulaşacağına dair gerekli araştırma yöntemleri hakkında varolan bilgisini geliştirecek ve uygulama alanı bulacaktır.
Seçmeli Dersler


DOE 501  Temel Türev Piyasaları ve Ürünler

Ders, türev piyasaları ve araçlarının amacı ve işleyişi ile birlikte bu piyasaların gelişim sürecini, piyasa katılımcılarını, borsa ve tezgahüstü piyasalarını ve ürünlerini, türev fiyatlamalarını, türevler ile risk yönetimini, türev araçlarla işlem,arbitraj ve spekülasyon konularını inceler.

Ders, teori, pratik ve deneysel öğrenme tekniklerini grup projeleri ile desteklemektedir.


ECON 516  Risk Ekonomisi ve Kurumsal Risk Yönetimi

Ders risk yönetiminin temellerine ve zaman içerisindeki gelişimine odaklanmaktadır. Riskin nasıl tanımlanacağına, ölçüleceğine ve yönetileceğine öğrencileri tarihsel süreçte gezintiye çıkartarak ve zaman içerisinde alana katkı yapan kahramanları tanıtarak Bernoulli’den Laplace’ye, Keynes’e, ve risk yönetimi ve türevlerin babası olan Kenneth Arrow’a değinmektedir. Dönem içerisinde ders şirket banka bilançolarına ve sigorta şirketlerinin işlemlerine vurgu yaparak modern risk yönetimi dağılımlarına odaklanmaktadır. Ders, risk yönetiminde kullanılan araçlara değinerek dönemi sonlandırmaktadır.


FIN 551  Sigorta Yönetimi

Bu ders, öğrencilere sigorta ve risk yönetiminin temel kavramlarını, prensipleri ile temel risk ve sigorta yönetim araçlarını tanıtmaktadır. Derste işlenen konular arasında, sigorta sektörünün yönetim ve hukuki yapısı, risk kavramı ve sigortacılıkta risk yönetiminin nasıl uygulandığı sayılabilir.


FIN 552  Finansal Modelleme

Derste kapsanacak olan finansal modeller içinde portföy yönetimi ve tahmini, sermaye bütçelemesi, risk ölçümü, indirgenmiş nakit akış modelleri ve opsyion fiyatlamaları yer almaktadır. Veri tabloları, senaryo yöneticisi, veritabanı işlemleri, pivot tablolar ile diğer yerleşik istatistik modelleri gözden geçirilecektir.


FIN 553  Finansal Karar Verme ve Performans Analizi


ITF 501  Uluslararası Finansal Piyasalar

Küreselleşen ve serbestleşen dünya ekonomisi içerisinde, uluslararası mali piyasalar ve finansal araçlara yön veren temel kavramlar ile uluslararası firmalardaki risk yönetimi ve yatırım kararlarında göz önünde bulundurulması gereken kuramsal ve uygulamaya yönelik temel kavramların incelenmesi amaçlanmaktadır.


ITF 510  Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

Dersin içeriğini yatırım ortamı ve piyasa oyuncuları, menkul kıymet borsaları, portföy risk ve getirisi, etkin portföy seçimi, sermaye varlıklarını fiyatlama modeli, arbitraj fiyatlama teorisi, etkin piyasalar hipotezi ile Davranışsal Finans ve Teknik Analiz oluşturmaktadır.