LAW 514 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Finansal Kurum ve Piyasaların Hukuki Yapısı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 514
Güz
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencileri finansal kurumların yasal yapısı hakkında bilgilendirmek ve finansal mevzuatın temel kavramlarının anlaşılmasını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türkiye finansal piyasası mevzuatı hakkında bilgi verebilecektir.
  • Sermaye piyasası araçlarını kavrayabilecektir.
  • Garanti sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, rehin, ipotek konularında bilgi sahibi olacak
  • Finansal sistem içinde oluşan global krizleri ve gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuzlukları önleyebilecek düzenleyici sistemlerin nasıl yeniden yapılandırılabileceğini açıklayabilecektir.
  • Borsaların işleyişini analiz edebilecektir.
  • Sermaye piyasasının işleyişini kavrayabilecektir.
  • Finansal mevzuat ile ilgili temel konu ve kavramlarını tartışabilecektir
Ders Tanımı Bu derste finansal kurumların yasal yapısı ile düzenleyici/ikincil mevzuatın etkileri ele alınmaktadır. Öğrenciler, yasal düzenlemelerin finansal kurumlar ve işlemleri üzerindeki etkisi hakkında görüş sahibi olacaklardır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansın yasal yapısına giriş: Temel mevzuat ve temel hukuk bilgileri (Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası kanunu, Bankacılık Kanunu, Sigortacılık Kanunu-Genel İşlem Şartları, Ticari İşletme, Anonim şirketler; Türleri, Kuruluş, Sermaye Yapısı, Organlar; İşleyiş, Sona Erme, Birleşme, Tür Değiştirme, Bölünme, Şirketler Topluluğu, Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar) Verilen ders notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay)
2 Kıymetli Evrak, Sermaye Piyasası Araçları, Türev Araçlar Verilen der notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay)
3 Teminat Hukuku Verilen ders notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay)
4 Sermaye Piyasası Kuruluşları; Yatırım kuruluşları, Kolektif Yatırım Kuruluşları, Sermaye Piyasasında Faaliyettte Bulunacak Bağımsız Denetim, Değerleme ve Derecelendirme Kuruluşları, Portföy Yönetim Şirketleri, İpotek Finansmanı Kuruluşları, Konut Finansmanı ve varlık Finansmanı Fonları, Varlık Kiralama Şirketleri, Merkezi Takas Kuruluşları, Merkezi Saklama Kuruluşları, Veri Depolama Kuruluşları, Verilen ders notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay)
5 Borsalar Verilen ders notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay)
6 Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Merkezi Takas Kuruluşları, Merkezi Saklama Kuruluşları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Verilen ders notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay)
7 Finansal kurumlardaki müşterilerin korunması ve rekabet sınırlandırmaları Verilen ders notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay)
8 Uluslararası finansı düzenleyici uluslararası hukuk ve banka hukukunun yeni zorlukları: internet bankacılığı ve elektronik imza Legal Environment of Business, Sözer, Chapter 26 Financial Markets and Institutions, Mishkin and Eakins, Chapter 20
9 Ara sınav
10 Uluslararası Finansı Düzenleyen Uluslararası Hukuk Verilen ders notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay)
11 Aracı kuruluşlar hukuku Legal Environment of Business, Sözer, Chapter 18
12 Banka kavramı, Banka türleri, Banka Hukukunun kaynakları, Bankaların kuruluşu, bankacılık işlemleri, Bankaların davranış yükümlülükleri, T.C. Merkez Bankası, BDDK., TMSF Verilen ders notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay)
13 Sermaye Piyasalarında Denetim ve Tedbirler, Sermaye Piyasası Suçları Verilen ders notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay)
14 Türkiye ve uluslararası mahkemelerdeki finansal ihtilaf halli Law of International Trade, Chuah, Chapter 13
15 Finansal alternatif ihtilaf halli International Business Law, August, Chapter 11
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ve sunum notları
Önerilen Okumalar/Materyaller Web siteleri : Financial Services Authority :www.fsa.gov.uk Securities Exchange Commission:www.sec.gov Centre for Analysis of Risk and Regulation, London School of Economic and Political Science, www.lse.ac.uk/collections/CARR

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
15
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
17
Final / Sözlü Sınav
1
27
    Toplam
152

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak finans alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek katkılarda bulunmak, X
2 Finans alanı ile ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirlerin analiz, sentez ve değerlendirmelerinde uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlar elde etmek. X
3

Finans alanında kullanılan araştırrma yöntemlerini bilime yenilik getirecek ve katkı sağlayacak şekilde kullabilecek düzeyde beceri kazanabilmek.

X
4

Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilerek özgün bir konuyu araştırabilmek.

X
5

Finans alanındaki yenilikleri ve gelişmeleri derin ve eleştirel bakış açısı ile analiz etmek, yeni sentezlere ulaşabilmek ve değerlendirmesini yapabilmek.

X
6 Finans alanı ile ilgili bilimsel makaleleri ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak veya bilimsel toplantılarda sunarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletmek. X
7 Finans alanındaki gelişmeleri takip etmeyi sağlayan ve finans alanındaki sorunlara yeni çözümler üretebilecek ulusal ve uluslararası konferans, panel gibi etkinlikleri takip etmek, organize etmek ve bu etkinliklere katılmak.
8 Finans alanında öncü ve yenilikçi kuramları ve yöntemleri takip etmek, çözümleme ve araştırmalarda bu kuram ve yöntemleri kullanabilmek.
9 Finans bilim dalı ve iş hayatı çerçevesinde toplumsal, bilimsel ve etik sorunlara yaratıcı çözümler bulabilmek ve bu çözümleri destekleyebilecek değerleri yaygınlaştırabilecek.
10

Finans alanındaki araştırmalarda ağırlıkla kullanılan İngilizce dilinde literatürü takip edebilecek, yayın yapabilecek ve iletişim kurabilecek becerilere sahip olmak.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest