Dersler


FIN 603  Finansal Ekonometri

Ders ağırlıklı olarak Zaman Serisi metodlarını üzerine kurulacaktır. Bu, sayısal finansın temel metodlarına giriş yapmak için en ideal yaklaşım olmakla birlikte, finans ve finansal ekonomi ile ilgili soruları cevaplamak amacıyla kullanılabilecek ekonometrik analizlerin, ekonometrik yöntemlerin neredeyse tamamını kapsayacağı da akılda tutulmalıdır. Ders, istatistik ve ekonometrinin temel metodlarının gözden geçirilmesiyle başlar; regresyon analizi, en küçük kareler yöntemi, ve bu yöntemlerin önemli uzantılarına giriş yapar. Daha sonra, ARMA ve ARIMA modellerinin tahmin ve öngörüleri, şartlı değişken varyans modelleri (ARCH/GARCH), vektör otoregresyon modelleri, ve birlikte durağanlık (kointegrasyon) konuları dahil olmak üzere çok sayıda zaman serisi metodu tartışılır. Her konu finans alanından bir uygulama eşliğinde, finansal verilerin kendilerine özgü özellikleri, ve bu tür verilerle çalışmak için özellikle geliştirilmiş metodlar göz önünde bulundurularak işlenir.


FIN 601  İşletme Finansmanı Teorisi

Bu ders, temel ekonomi ve finans kuramlarını inceleyerek gerek akademik çalışmalar, gerekse uygulama ve araştırmaya yönelik olarak üniversite dışında finans alanında çalışanlara yönelik olarak belirsizlik ortamında karar verme süreçlerini etkileyen kavram ve modelleri açıklamaktadır.


ECON 601  Mikroekonomi Teorisi I

Ders bireysel hareketlerin modellenmesiyle başlar. Bireyin rasyonel seçim, talep, tüketici fazlası kavramları incelenir. Bunu belirsizlik ortamında seçim konusu takip eder. Ders sosyal seçim konusu üzerine ve özellikle Arrow’un imkansızlık teorisinin incelenmesiyle devam eder. Bu konuları genel denge, varlık piyasa modelleri ve refah başlıklarının detaylı analizleri takip eder.


FIN 604  Finansta Sayısal Yöntemler

Bu ders öğrencilere tekdönemlik genel denge modellerinin öğretilmesi ile başlamaktadır. Bir sonraki adımda, ikidönemli kısmi ve genel denge modellemesi geliştirilmektedir. Üçüncü olarak, ardışık kuşaklar genel denge yapısı içinde işlenmektedir. Son olarak, deterministik ve stokhastik dinamik genel denge modelleri çalışılmaktadır. Ders ayrıca iş çevrimleri alanyazınını üst seviyede ele almaktadır.


FIN 602  Finans Uzmanlık Dalı için Ampirik Araştırma

Dersin içeriği öğrencilere makale okuma, değerlendirme, eleştirme becerisi kazandirmak ve araştirma tasarlama tecrübesi edindirmektir.


ITF 603  Finansman Araştırmaları Semineri

Finans alanında önde gelen akademik çalışmalar, dersin sorumlu öğretim üyesinin desteği ile öğrenciler tarafından okunup seminer ve sunum şeklinde analiz edilecektir. Her derste, dersi veren öğretim üyesi kısa bir giriş ve değerlendirme ile seminer ve sunumlara öncülük edecektir. Bu derste ayrıca öğrenciler finans alanındaki temel konulara ilişkin ders verme becerilerini geliştirecek şekilde derste kendilerine verilen konulara ilişkin ders anlatma sunumları gerçekleştireceklerdir.


FIN 695  Yeterlilik Sınavı

Öğrencinin doktora eğitimi boyunca aldığı bütün derslerden oluşacak bir yeterlilik sınavına hazırlanması.


FIN 699  Doktora Tezi

Dersin içeriği öğrencileri, tez konusu belirleme, tez araştırma ve yazma süreci konularinda eğitmektir.


Seçmeli Dersler


ECON 603  Makroekonomi Teorisi I

Bu ders öğrencilere tekdönemlik genel denge modellerinin öğretilmesi ile başlamaktadır. Bir sonraki adımda, ikidönemli kısmi ve genel denge modellemesi geliştirilmektedir. Son olarak, deterministik dinamik genel denge modelleri ekonomik büyüme alanyazını ele alınarak çalışılmaktadır. Bu kapsamda fark denklemleri, diferansiyel denklemler ve optimal kontrol kuramı da öğrencilere öğretilmektedir.


ECON 604  Makroekonomi Teorisi II

Ders şu konular üzerinde odaklanacaktır: Solow modeli ve verimlilik şokları, Ramsey modeli ve onun emek piyasası, açık ekonomi ve aksak rekabet piyasa uzantılarını, sürekli gelir hipotezi ve OLG modeli.


ECON 605  İstatistik

Matris cebiri ve olasılık üzerinden klasik regresyon analizinin temel modelleri ve araçları tanıtılacaktır.


ECON 606  Ekonometri

İleri düzeyde ekonometri modellerini kavrayabilecek teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmak.


FIN 605  Finansal Modelleme

Derste kapsanacak olan finansal modeller içinde portföy yönetimi ve tahmini, sermaye bütçelemesi, risk ölçümü, indirgenmiş nakit akış modelleri ve opsyion fiyatlamaları yer almaktadır. Veri tabloları, senaryo yöneticisi, veritabanı işlemleri, pivot tablolar ile diğer yerleşik istatistik modelleri gözden geçirilecektir.


FIN 610  Uluslararası Finansal Yönetim

İşletme Finansının alanı olan Modern Finansal Yönetimini Çok uluslu şirketlere özgü niteliklerinin altını çizerek uluslararası çerçevede inceler. Bunun gereği olarak uluslararası ekonomik ve parasal çevreyi anlatır ve buna ek olarak da temel finansal analiz araçlarını tanıtır.


FIN 611  Türev Ürünler ve Risk Yönetimi

Ders, türev piyasaları ve araçlarının amacı ve işleyişi ile birlikte bu piyasaların gelişim sürecini, piyasa katılımcılarını, borsa ve tezgahüstü piyasalarını ve ürünlerini, türev fiyatlamalarını, türevler ile risk yönetimini, türev araçlarla işlem,arbitraj ve spekülasyon konularını inceler. Ders, teori, pratik ve deneysel öğrenme tekniklerini grup projeleri ile desteklemektedir.


FIN 612  Davranışsal Finans

Davranışsal finans, psikolojinin yatırımcı davranışına etkisini inceler. Bunun yanında, davranışsal kalıplar, önyargılar, deneyimsel tutumlar gibi insan davranışını açıklamaya çalışan kavramların bireysel yatırımcı davranışını, piyasa dinamiklerini ve firmalarda karar verme sürecini nasıl etkilediğini araştırır.


FIN 613  Finansal Kurumlar ve Piyasalar

Bu dersin içeriğini, gelişmiş ülkeler ve Türkiye’deki mali kurumlar ve piyasalar ile bunların birbirleri ile olan etkileşimlerini incelenmesi oluşturacaktır. Derste işlenecek temel konu başlıkları, finansal kurumların gelişimi, bu kurumların mevcut finansal sistem içerisindeki yeri ve önemi, mali piyasaların işleyişi, bu piyasaların ekonomiye etkileri ile ileriye dönük gelişme stratejileri olarak sıralanabilir.


FIN 614  Bankacılık Yönetimi

Dersin içeriği öğrencilere genelde bankaları, özelde ise hızla değişen finansal ortamı anlamalarını sağlamak ve bunların yanı sıra banka yöentiminin temel bileşenleri olarak risk ölçüm ve yönetimi ve aktif pasif yönetimi ile bankacılıkta karar verme süreçlerini de kapsamaktadır.


FIN 615  Finansta Stokastik Süreçler

Bu ders dahilinde çeşitli stokastik süreçlerin tanım, özellik ve sınıflandırması verilecektir.Bu süreçler, Poisson süreci, doğumölüm süreçleri, Markov zinciri ve süreci, yenileme teorisi ve ilişkili süreçleri ve Martingallerdir.


FIN 616  Zaman Serileri Analizi

Bu ders zaman serileri analizine dair teorik modelleri kapsar, ve öğrenciye bu modellerin uygulamalarını tanıtır. Ders, teori ve uygulamalara yaklaşık olarak eşit zaman ayırır, fakat ödev ve sınavlarda uygulamalara öncelik verilmiştir.


FIN 617  Piyasa Mikro Yapısı ve Varlık Fiyatlaması

Bu ders varlık fiyatlamasının teorik modellerini kapsar, ve öğrenciye bu modellerin çok sayıda uygulamalarını tanıtır. Ders, teori ve uygulamalara yaklaşık olarak eşit zaman ayırır, fakat ödev ve sınavlarda uygulamalara öncelik verilmiştir.


ITF 602  Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

Bu ders, yatırım yönetimi konusunu varlık fiyatlaması, portföy oluşturma ve portföy yönetimi başlıkları altında teorik bir yaklaşımla incelemektedir. Ayrıca, yatırımcı rasyonelliği ve irrasyonelliğinin yatırım kararları üzerindeki etkis de kuramsal bir bakış açısı içerisinde tartışılan konular arasında yer almaktadır.


ITF 605  Finans Ekonomisi


ITF 693  Uygulamalı Bilimsel Araştırma

Dersin içeriği öğrencilere araştırma yapabilmek için gerekli beceriyi kazandırmak ve araştırma eseri oluşturmasını sağlamaktır.