Dersler


BA 630  Bilim Felsefesi ve Araştırma Tasarımı

Bu ders, pozitivizm, gelenekçilik, yorumsamacılık, postmodenizim, eleştirelcilik, postkolonyalizm gibi sosyal bilimler ve yönetim/organizasyonla ilgili felsefi tartışmalarla ilgilidir. Ders, bu düşünce okullarının, felsefi temellerini, temel tezlerini ve yöntemsel tercihlerini tanıtır. Derste ayrıca, farklı araştırma amaçları ve yöntemleri için kullanılan araştırma tasarımları ele alınır.


BA 632  Nitel Araştırma Yöntemleri

Bu ders, işletme alanıyla ilgili nitel araştırmaları planlama, düzenleme, yürütme ve raporlama süreçlerine odaklanır. Ders, felsefi varsayımlarıyla birlikte nitel araştırmanın tasarımını ve doğasını, beş farklı nitel araştırma geleneğini, sorun tanımlamayı ve uygun verileri toplamayı ve analiz etmeyi içerir. Ders ayrıca, görüşme, katılımlı ve katılımsız gözlem, etnografik analiz, görsel veri analizi, arşiv ve tarihsel analiz, içerik ve söylem analizi ve vaka analizini gibi veri toplama ve analiz tekniklerini kapsar. Ders bu konularla ilgili temel okumaların yanı sıra, nitel araştırma yöntemlerini kullanan yönetim ve organizasyon alanında yapılmış görgül araştırmaları da içerir.


BA 631  Nicel Araştırma Yöntemleri

Tek değişkenli, iki değişkenli ve çok değişkenli regresyon analizini temel alarak nicel data tanımlaması ve analizinde kullanılacak metotların öğrenilmesini ve pratiğinin yapılmasını sağlamak.


BA 650  Araştırma Eseri I

Öğrencilere kendi alanlarinda akademik araştirma tasarlama tecrübesi edindirmek.


BA 651  Araştırma Eseri II

Öğrencilere kendi alanlarinda akademik araştirma yapma tecrübesi edindirmek.


BA 652  Eğitim Becerileri Semineri

Bir dersin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi aşamalarında gereken yetkinlik ve beceriler öğrencilere aktarılacaktır.


BA 697  Bireysel Çalışma

İşletme Bölümü Doktora Programında yer alan zorunlu dersler ve adayın seçtiği derslerle ilgili olan doktora düzeyindeki konuların tümü


BA 699  Doktora Tezi

Dersin içeriği öğrencileri, tez konusu belirleme, tez araştırma ve yazma süreci konularinda eğitmektir.


Seçmeli Dersler


BA 698  Bağımsız Çalışma


BA 634  Uygulamalı Regresyon Analizi


ECON 601  Mikroekonomi Teorisi I

Ders bireysel hareketlerin modellenmesiyle başlar. Bireyin rasyonel seçim, talep, tüketici fazlası kavramları incelenir. Bunu belirsizlik ortamında seçim konusu takip eder. Ders sosyal seçim konusu üzerine ve özellikle Arrow’un imkansızlık teorisinin incelenmesiyle devam eder. Bu konuları genel denge, varlık piyasa modelleri ve refah başlıklarının detaylı analizleri takip eder.


ECON 603  Makroekonomi Teorisi I

Bu ders öğrencilere tekdönemlik genel denge modellerinin öğretilmesi ile başlamaktadır. Bir sonraki adımda, ikidönemli kısmi ve genel denge modellemesi geliştirilmektedir. Son olarak, deterministik dinamik genel denge modelleri ekonomik büyüme alanyazını ele alınarak çalışılmaktadır. Bu kapsamda fark denklemleri, diferansiyel denklemler ve optimal kontrol kuramı da öğrencilere öğretilmektedir.


ECON 605  İstatistik

Matris cebiri ve olasılık üzerinden klasik regresyon analizinin temel modelleri ve araçları tanıtılacaktır.


ECON 606  Ekonometri

İleri düzeyde ekonometri modellerini kavrayabilecek teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmak.


STAT 602  İşletmeciler için olasılık ve istatistik

Tek ve iki ana kütle için güven aralığı tahminleri, Ek ve iki ana kütle için hipotez testleri, Basit ve çoklu regresyon analizi, Parametrik olmayan istatistik