Dersler


GSSS 591  Sosyal Bilimlerde Araştırma Tasarımı ve Yöntemleri

Dersin amacı, Sosyal Bilimler alanında kullanılan çeşitli araştırma yöntemlerini öğrencilere tanıtmak ve söz konusu yöntemlerin uygulanmasına yönelik gerekli pratik becerileri kazandırmaktır. Bu ders kapsamında, öğrenciler danışmanlarının öncülüğünde yüksek lisans programlarına ilişkin bir konuda yüksek lisans tezleri veya dönem projeleri için araştırma önerisi geliştirecektir ve ilgili lisansüstü programın öğretim elemanlarına sunacaklardır.


BA 595  Seminer

Çalışmanın içeriği, danışman ve öğrenci tarafından öğrencinin akademik ilgi alanları doğrultusunda belirlenecektir. Dönem içinde çalışmanın literatür taraması tamamlanacak ve ilgili araştırma soruları tespit edilecektir.


BA 508  Stratejik Yönetim

Bu ders örgütlerde stratejik yönetim ve işletme politikası ile ilgili konuları içerir.This course covers topics related with strategic management and business policy.


STAT 505  Uygulamalı İstatistiksel Analiz

Bu ders değişik alanlarda kulanılan istatistiksel verilerin incelenmesi için gerekli yöntemleri sağlamaktadır.


BA 594  Bağımsız Çalışma

Çalışmanın içeriği, danışman ve öğrenci tarafından öğrencinin akademik ilgi alanları doğrultusunda belirlenecektir. Dönem içinde çalışmanın literatür taraması tamamlanacak, araştırma soruları ve uygun araştırma yöntemleri belirlenecek, pilot araştırma yapılacaktır. Dönem sonunda ise ön bulgular raporlanacak ve sunulacaktır.


BA 599  Yüksek Lisans Tezi

Dersin içeriği öğrencileri, tez konusu belirleme, tez araştırması ve tez yazma konularında eğitmektir.


Seçmeli Dersler


BA 505  Pazarlama Yönetimi

Dersin kapsamında, “Pazarlama Planı”, rekabet ve pazarlama stratejileri, pazar araştırması, tüketici davranışları, markalaşma, pazarlama karması stratejileri, uluslararası pazarlama ve pazarlama yönetimi gibi konular incelenir.This course consists of the detailed investigation of Marketing plan, competition and Marketing strategies, Marketing research, consumer behavior, branding, Marketing mix strategies, international Marketing and Marketing management concepts.


BA 507  Teknoloji ve İşlemler Yönetimi

Üretim sistemleri, üretim yönetimi fonksiyonları, üretim planlaması, stok yönetimi, ürün ve hizmet tasarımı, süreç ve ürün stratejileri, kapasite planlaması, tesis yeri seçimi, yerleşim stratejisi.


BA 509  İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynaklarının stratejik önemi ve işgücü planlaması, işe alma, eğitim ve gelişim, performans değerlendirme, ücretlendirme, kariyer yönetimi ve organizasyonel yedekleme gibi İK konuları birbirleri ile ilişkilendirilerek öğrencilere aktarılacaktır


BA 513  Yönetim Ekonomisi

 This course examines the use of economic information and analysis in making business decisions. Students will further develop their understanding of microeconomic analysis and its relevance to real business and develop an understanding of the scope and limitations of economic analysis in solving business problems.Topics include: modeling concepts, demand analysis and forecasting, production and cost analysis, pricing, competitive markets, imperfect competition, monopoly, monopsony, oligopolies, and uncertainty.Bu ders, işletme karar sürecinde iktisadi bilgilerin kullanımı ve analizi konularını incelemektedir. Öğrenciler mikroekonomik analiz ve mikroekonominin gerçek işletmedeki yerini, iktisadın işletme problemlerini çözmedeki kapsam ve limitleri konularındaki yetilerini geliştireceklerdir. Bu dersin kapsamındaki konular: modelleme konseptleri, talep analiz ve tahmini, üretim ve maliyet analizi, fiyatlandırma mekanizmaları, rekabetçi, monopol, monopson ve oligopol piyasalar ile belirsizliktir.


BA 515  Pazarlama

Dersin kapsamında, pazarlamanın gelişimi, pazarlama çevresi, tüketici davranışları, hedef kitle belirleme, ürün geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım ve iletişim stratejileri, pazarlamada etik gibi konular incelenir. İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen her türlü akademik çalışmanın ‘Akademik Dürüstlük ve Etik Kurallar’ çerçevesinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Detaylı bilgi için: http://isl.ieu.edu.tr/tr/akademik-durustluk


BA 523  Uluslararası Pazarlama

Küreselleşme, küresel pazarlama çevresi (politik, yasal, kültürel, sosyal, ekonomik çevre), pazara giriş ve büyüme stratejileri, hedef pazar analizi, hedef pazara uygun ürün, fiyat, dağıtım ve iletişim stratejilerinin belirlenmesi, uluslararası pazarlama stratejilerinin uygulanması, bu derste detaylı olarak ele alınacak konulardır.


BA 524  Gelişen Piyasalarda İş Yapma


BA 533  Uluslararası İşletmecilik

Ders içeriği öğrencilerin aktif katılımını destekleyen, dış ticaret ve uluslarası işletmecilik için gerekli temel kavramları açıklamaktadır. Derse katılacak konuk konuşmacılar ve paylaşacakları deneyimler ile dersin içeriği genişletilecektir. Ders vaka analizleri ve güncel işletme makaleleri ile güçlendirilecektir.


BA 537  Tüketici Davranışları

Mikro konulardan makro konulara doğru ilerleyen dersin kapsamında, tüketicinin algılaması, öğrenmesi, motivasyonu, kişilik ve hayat tarzı, tutumları, kimlik tanımlaması, karar mekanizmaları, toplumsal ve kültürel etkileşimleri gibi konular işlenir. Tüketimin alışveriş öncesi, sırası ve sonrası boyutlarına bakılır.


BA 538  Toplam Kalite Yönetimi


BA 560  Finansal Muhasebe

Muhasebeye konu olan işlemleri günlük defter ve büyük defterde kayıt altına almak, ve dönem sonu işlemlerini yaparak bilanço, gelir tablosu ve özsermaye değişim tablosu hazırlayarak gelecek dönemlerde öğrenilecek muhasebe ve finans derslerine temel olmaktadır.


BA 564  Pazarlama Araştırması

Bu ders pazarlama araştırmalarına genel ve uygulamalı bir yaklaşımı hayata geçirmektedir. Öğrencilerin pazarlama araştırmalarının çalışma hayatındaki uygulamalarına aşinalık kazanarak kendi niş sahalarında da benzer uygulamaları gerçekleştirmeleri hadeflenmektedir.This course provides a broad overview of marketing research from a practical and applied perspective. Students will learn the basics of research and how to conduct a research project.


BA 565  İnovasyon ve Yaratıcılık

Bu derste kurumlarda inovasyonu teşvik etmek ve desteklemek için çeşitli teoriler ve uygulamalar ele alınacaktır. Ana konular, yenilik sürecinin nasıl çalıştığı, mevcut firmalarda yenilik yönetimi ve organizasyonu ve inovatif şirketlerin yaratılmasını kapsar. Dersin sonunda öğrencilerin şirketlerde rekabet üstünlüğü için inovasyonu araç olarak kullanabilecekleri modelleri ve metodları etkin bir şekilde uygulamaları amaçlanmaktadır. This course examines the theory and practice of promoting innovation in startups and existing firms. The main topics include: the workings of the process, managing and organizing innovation in existing firms and building innovative organizations. The course designed to provide students with a basic understanding of how innovative activities of a firm are managed by developing students’ understanding of how firms use innovation and creativity in order to position themselves strategically on the competitive landscape.


BA 566  Muhasebe Denetimi

Kurumsal yönetimin ve finansal raporlama sürecinin önemli bir parçası olan muhasebe denetimi kavramsal olarak ele alınacak. Bağımsız denetçilerin görev ve sorumlulukları, denetim sürecinin aşamaları, denetim raporunun hazırlanması konuları üzerinde durulacaktır. Covers the framework of accounting auditing as an important part of the corporate governance and financial reporting process. Auditor independence, the phases of the auditing process, and the preparation of the auditing reports will be discussed.


BA 567  Örgütlerin Dinamikleri

Bu ders, planlama, örgütleme, liderlik ve denetim gibi yönetimin dört işleviyle ilgili yönetim yaklaşımlarını ve güncel sorunlarını kapsar. Ders, küresel işletmecilik, değişim, yenilikçilik, iş etiği, karar verme, örgütsel tasarım, iletişim, liderlik ve örgütsel kontrol gibi konuları içerir. Ders ayrıca, iş dünyasındaki güncel sorunları çözmeye dönük fikirlerin tartışılmasını içerir.


BA 568  İleri Düzeyde İşletme İletişimi

Ders, öğrencileri, çeşitli uygulamalar vasıtasıyla iş yaşamlarında etkin bir şekilde kullanacakları sözlü ve yazılı iletişim becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Bu amaca ulaşmak için derslerde çeşitli vaka analizleri incelenecek ve böylece modern çalışma hayatında iletişimin yeri öğrencilere kavratılmaya çalışılacaktır. Firmaların yaşadığı gerçek problemler ve bu problemlere ilişkin alınan kararların ne zaman ve nasıl çalışanlara, işletme ortaklarına ve halka duyurulacağı konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi. Ders boyunca iyi bir iletişim için gerekli olan açıklık, samimiyet, bütünlük, nezaket ve doğruluk gibi temel prensipleri geliştirmek için çeşitli fırsatlar yaratılacak ve son zamanlarda iş hayatında sıkça konuşulan “iş hayatında etik” konusu işlenecektir. The course is designed to provide the students with necessary verbal and nonverbal business communication skills via applications and practice. To achieve these goals, we will study a variety of business cases that will help you understand the function of communication in the modern business world. You will analyze reallife business problems that deal with corporate crises, and you will determine when and how to communicate corporate decisions to employees, to business partners, and to the public. You will have many opportunities to practice speaking and writing in order to achieve mastery of the five essentials of business communication: clearness, conciseness, completeness, courtesy, and correctness. Given recent events, special attention will be paid to the importance of acceptable ethical conduct in the workplace.


BA 570  Örgütsel Davranış

Bu ders kişilik ve iş değerleri, motivasyon, gruplar ve takımlar, liderlik ve güç ve politika ile çatışma ve müzakere gibi konuları kapsarThis course covers topics such as personality traits and work value, motivation, groups and teams, leadership and power and politics & conflict and negotiation.


BA 571  Küçük İşletmeler ve Girişimcilik

Ders tüm boyutlarıyla küçük işletme yönetimini ve bunun yanı sıra girişimcilik kavramının derinlemesine analizini içermektedir.The course includes small business management with all its dimensions alongside with a thorough analysis of the entrepreneurship concept.


BA 572  Müzakere ve Karar Verme Süreci

Ders öğrencilere müzakere ile ilgili teori, süreç ve uygulamaları, çatışma çözümünü ve ilişki yönetimininin dinamiklerini açıklayarak, onların daha iyi birer müzakereci olmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Derste öğrendiklerini etkili bir biçimde uygulama fırstaı bulan öğrenciler, hem iş hem de özel yaşamlarında müzakere süreçlerini ve genel olarak ilişkilerini daha rahat ve verimli bir biçimde deneyimleyeceklerdir.


BA 573  Uluslararası Finansal Raporlama ve Analiz

Bu derste finansal tabloların analizi, işletme analizi ve endüstri analizi de dikkate alınacak şekilde ele alınacaktır. Derste belli başlı uluslararası finansal raporlama standartları kavramsal çerçevesi açıklanıp, öne çıkan muhasebe standartları tartışılacaktır.


BA 576  Uluslararası Yönetim

Bu ders uluslararası işletmeciliğin tüm yönleriyle kavranmasını ve yerel pazarlar üzerinde ki etkileri kapsayacaktır. Başka bir deyişle bu ders kapsamında öğrencilerin uluslararası işletmelerin ulusal işletmelerden neden farklılık gösterdiği, uluslararası ticarete ait ekonomi teorilerini ve uluslararası çevrenin kontrol edilemeyen zorlamalarına karşı yöneticilerin nasıl davrandıklarını anlaması hedeflenmektedir. This course will cover the major aspects of international business environment and operations with the emphasis on its impact on the local businesses. On other words, in this course, you will learn why international business differs from domestic business, economic theories on international trade, and how managers deal with the uncontrollable forces of international environment.


BA 578  Stratejik Yönetim Muhasebesi ve Kontrol

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, yönetim muhasebesi araçları ve stratejik yönetim yöntemlerinin uygulanması, performans ölçümleme sistemlerinin dizaynı ve stratejik performans analizinde kullanılacak olan raporların hazırlanmasını uygulayabileceklerdir.


BA 580  İç Kontrol ve Hilelerin Önlenmesi

Bu ders genel iç kontrol çerçevesinin temelidir. İç kontrolun amaçları ve bölümleri üzerinde durur. İç kontrolun önemine ve geçmiş iç kontrol hatalarının maliyetlerine dikkat çeker.This course provides background in internal control in general and internal control frameworks in particular. It deals primarily with objectives and components of an internal control framework, and it emphasizes the need for internal control and costs of historic internal control failures.


BA 584  Türkiye'de ki İşletmelerin Yapısal Analizi

Bu ders Türk İş Sistemini tarihsel karşılaştırmalı bir bakış açısıyla ele almaktadır. Derste, özellikle iş-devlet ilişkileri, örgütsel yapılar ve stratejiler ve yönetici seçkinler açısından Türk İş Sistemi özelliklerinin tarihsel değişimi analiz edilmektedir. Derste ayrıca, girişimci davranışını ve ekonomik faaliyetlerin örgütlenmesini biçimleyen ekonomik, politik ve kurumsal koşullar incelenmektedir.


BA 592  Yönetim Bilgi Sistemleri

Bilgi kavramı, bilgi toplumuna geçiş süreci ve işletme yönetimine etkisi, işletmelerde bilgisayar destekli bilgi sistemi uygulamaları, işletmelerde bilgi sistemlerinin seçimi, geliştirilmesi ve kurulması süreci, işletmelerde bilgi sistemi uygulamaları dersin konuları arasındadır. Information concept, transition process to the information society, and its effect on business administration, using computeraided information systems applications in businesses, choosing, improvement, and installment of information systems in businesses, applications of information systems in businesses are the subjects of the course.


BA 598  Liderlik ve Yöneticilik Semineri


BC 502  Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Bu derste bütünleşik pazarlama iletişimi kavramının temelleri, literatürde yer alan teorik yaklaşımlar üzerinden irdelencektir. Konuya ilişkin güncel tartışmalar kuramsal yaklaşımlarla birlikte ele alınacaktır. Aynı zamanda reklam, halkla ilişkiler, satış tutundurma, kişisel satış ve doğrudan pazarlama kavramları, temel içerikleri ve uygulamaları örnekler üzerinden tartışılırken; pazarlama iletişimi, bütünleşik pazarlama iletişimi ve pazarlama sürecindeki rolü ve bütünleşik pazarlama iletişimi planı ileri seviyede değerlendirilecektir.


ITF 501  Uluslararası Finansal Piyasalar

Küreselleşen ve serbestleşen dünya ekonomisi içerisinde, uluslararası mali piyasalar ve finansal araçlara yön veren temel kavramlar ile uluslararası firmalardaki risk yönetimi ve yatırım kararlarında göz önünde bulundurulması gereken kuramsal ve uygulamaya yönelik temel kavramların incelenmesi amaçlanmaktadır.


ITF 507  Finansal Yönetim

Bu derste finansın temel kavramları ve finansal tablo analiz uygulamaları ele alınmaktadır. Paranın zaman değeri, finansal varlık üzerindeki risk ve getiri kavramları ve analizleri bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.


LAW 519  İşletme Hukuku

Uluslararası İşletme Hukuku, doğası gereği, hukukun, antlaşmaların, kanunların çok geniş bir alanını ve ilgili düzenlemeleri kapsar. Ama sömestr içinde dersin gidişatı boyunca tüm güncel konuların tartışılmasına çaba gösterilecektir. Öğretim Üyesi'nin iş geçmişi doğru konulara ilgili açılardan yaklaşmada bir avantaj olarak ele alınabilir.


LOG 518  Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Bu ders; lojistik fonksiyonlarının ve tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması ve yönetimi konularını içermektedir. Ders süresince; fiziki dağıtım ve lojistiğe giriş, lojistik sistemleri, ürün ve lojistik, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri, koruyucu ambalajlama ve taşıma sistemleri, envanter yönetimi prensipleri, dağıtım merkezleri ve antrepolar, lojistik maliyetleri, bilişim teknolojileri ve elektronik lojistik, üçüncü parti lojistik hizmetleri, tedarikçi seçimi ve geliştirilmesi, talep yönetimi, hızlı tepki, stratejik ittifaklar, performans ölçümleri üzerinde durulacaktır. Ayrıca, satın almanın bütünleştirilmesi, materyal yönetimi ve çok firmalı lojistik planlama gibi konular tartışılacaktır.